مقاله نویسی

توضیحات

مهارت سخنوری در جلسات اداری

مدرس : پروفسور سمیعی

زمان شروع دوره : 1400/10/25-16:00

زمان پایان دوره : 1400/10/30-18:00

143000 تومان

آنلاین

مهارت سخنوری در جلسات اداری

مدرس : پروفسور سمیعی

زمان شروع دوره : 1400/10/25-16:00

زمان پایان دوره : 1400/10/30-18:00

143000 تومان

عنوان دوره

مدرس : پروفسور سمیعی

زمان شروع دوره : 1400/10/25-18:00

زمان پایان دوره : 1400/10/30-14:00

265000 تومان

آنلاین

عنوان دوره

مدرس : پروفسور سمیعی

زمان شروع دوره : 1400/10/25-18:00

زمان پایان دوره : 1400/10/30-14:00

265000 تومان

وبلاگ

توضیحات پیش فرض